Engelli Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

MEVZUAT

26 Ekim 2017 PERŞEMBE                                    Resmî Gazete                                                           Sayı : 30222

 

YÖNETMELİK

 

Yalova Üniversitesinden:

 

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

 

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetimine, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 ncimaddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

 1. Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

 

 1. Engelli: Bedensel, sosyal, duygusal ve zihinsel yönden yeti yitimine sahip olan ve toplumsal yaşama katılmada sosyal ve tutumsal bariyerlerle karşılaşan ve bu nedenlerle ayrımcılığa uğrayan bireyleri,

 

 1. Merkez: Yalova Üniversitesi Engelli Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

 

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

 

 1. Rektör: Yalova Üniversitesi Rektörünü,

 

 1. Rektörlük: Yalova Üniversitesi Rektörlüğünü,

 

 1. Senato: Yalova Üniversitesi Senatosunu,

 

 1. Uygulama ve araştırma: Bilimsel araştırma yöntemleri kullanılarak engellilikle ilgili her türlü betimsel ve deneysel araştırmaların yapılmasını ve bunların sonuçlarının engellilik merkezinde uygulanmasını,

 

ğ) Üniversite: Yalova Üniversitesini,

 

 1. Yeti yitimi: Bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yetilerindeki fonksiyonel yetersizliği,

 

ı) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

 

Merkezin amaçları

 

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

 

 1. İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli vatandaşların sorunlarıyla ilgilenmek ve çağdaş dünyanın beklentilerine uygun olacak şekilde hizmet sunmak,

 

 1. Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dalları, bölge ve ülke çapında, uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde, engellilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için her alanda araştırma ve uygulamalar gerçekleştirmek, engellilere yönelik eğitim hizmetlerinin verimliliğini ve niteliğini artırmak,

 

 1. Ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, konferans, seminer, kongre ve her türlü bilimsel etkinliği gerçekleştirmek,

 

ç) Bu alanda ihtiyaç duyulan uzmanların teminine katkı sağlamak,

 

 1. Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik rehabilitasyon çalışmaları planlamak ve uygulama merkezleri açmak,

 

 1. Türkiye’nin temel ve üst sosyo-kültürel değerlerinden beslenen, engelliliğin bireysel ve sosyal yönünü birlikte ele alan milli bir kuramsal engellilik modeli ve yaklaşımını engellilik hareketleri ile birlikte geliştirmek ve uygulamak.

Merkezin faaliyet alanları

 

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 

 1. Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılmada ayrımcılıkla karşılaştıkları bilincini toplumun tüm katmanlarına yerleştirmek, bu konuda gerekli çalışma ve programları hazırlamak, kamuoyunu her türlü yazılı ve görsel iletişim araçları ile bilgilendirmek,

 

 

b) Engellilik olasılığına karşı tüm birey ve ailelerini yeterli bilgi ve bilinç seviyesine ulaştırmak ve farkındalıkgeliştirmek için çalışmalar yapmak,

 

 1. Engelli bireylerin sorunlarının çözümlenmesi, tedavi ve rehabilitasyon gibi hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmesi için toplum nezdinde gönüllülük esasına dayalı çalışmaları teşvik etmek, gerekli araştırmaları yapmak, programlar geliştirmek ve uygulamak,

 

ç) Engelli bireylerin topluma katılımını sağlamak ve onları üretken hale getirmek, engellilerin istihdamına yönelik her türlü araştırma ve projeleri gerçekleştirmek, gerekli önlemleri belirlemek, konuyla ilgili önerileri resmi ve özel kurum ve kuruluşlara bildirmek, engelli istihdamını teşvik edici çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,

 

 1. Engelliliği oluşturan sebepleri tespit edip, gerekli tedbirleri alarak bunların ortadan kaldırılmasına çalışmak, bu yönde bilimsel araştırma ve uygulamalarla literatüre katkı sağlamak,

 

 1. Engelli bireyleri olan ailelerin karşılaştığı zorlukları tespit etmek, bu konuda gerekli araştırmalar yaparak ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,

 

 1. Engelli bireyleri olan ailelere ve sosyal çevrelerine psikolojik danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü yönlendirici, bilgilendirici ve eğitici hizmetleri sunmak. Bu hizmetleri alan ailelerin ve sosyal çevrelerinin durumlarını takip etmek, gerektiğinde periyodik özel ve grup çalışmaları yapmak, eğitim sonrası ihtiyaç durumunda katkı sağlamak,

 

 1. Engelli bireyler için uygun tıbbi tedavi, eğitim ve rehabilitasyon olanaklarını tespit etmek ve imkânlar ölçüsünde sunmak. Bu bağlamda yurt içinde ve dışında engelli bireyler ile ilgili çalışmalar yapan her türlü kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak protokol hazırlamak ve imzalamak,

 

ğ) Engelli bireyler için önerilen her türlü araştırma, tedavi, eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini sunabilecek birimleri kurmak, bu birimlerin faaliyetini sürdürebilecekleri her türlü arsa ve binaları temin etmek, kiralamak, tahsisleri kabul ederek gerekli imar ve inşa faaliyetlerinde bulunmak, bu birimleri yönetmek, işletmek ve işlettirmek,

 

 1. Engellilerin araştırma, tedavi, eğitim ve rehabilitasyonu için oluşturulan birimlerde yeterli sayıda uzman, teknik ve idari personel çalıştırmak, birimin çalışması için gerekli her türlü araç-gereci temin etmek,

 

ı) Engelli bireyler için araştırma, tedavi, eğitim ve mesleki rehabilitasyon çalışmalarına uygun her türlü sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapmak,

 

 1. Engelli bireylere yönelik meslek edindirme programları hazırlamak ve uygulamak,

 

 1. Bilimsel veya eğitsel toplantılar düzenlemek, karşılıklı uzman değişimi ve eğitimi konularında gerekli çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek ve uygulamaya koymak,

 

 1. Engelli bireylere yönelik çalışma ve faaliyette bulunan her türlü kurum ve kuruluşun kaliteli hizmet üretebilmesi için gerekli katkıları yapmak, kalitenin artması için "Toplam Kalite" yönelimli programlar hazırlamak ve uygulamak,

 

 • Engelli bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü hukuki engelin, eşitlik ilkesi başta olmak üzere, temel ilkeler doğrultusunda ortadan kaldırılması yönünde araştırmalar yapmak, gerekli çalışmaları yürütmek ve ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,

 

 1. Engelli bireylerin hayatını zorlaştıran fiziki şartların iyileştirilmesi için gerekli araştırmaları yapmak, bu konuda başta yerel yönetimler olmak üzere, bütün kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, önerilerde bulunmak, planlamalar yapmak ve projeler geliştirmek,

 

 • Engelli bireylerin eğitim düzeyleri ile bağlantılı sosyo-ekonomik durumlarının düzeltilmesi için ilgili alanlarda araştırmalar yaparak gerekli çalışmaları yürütmek,

 

 • İl, bölge, ulusal ve uluslararası düzeyde engelli birey ve aileleri hakkında veri oluşturmak, araştırma ve incelemelerde bulunmak, bilgileri güncellemek, bu bağlamda hem engelli bireyi hem de aileyi her aşamada takip ve sorunlarının çözümüne katkı sağlamak,

 

ö) Engellilerin sorunlarına çözüm getiren her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve geliştirmek,

 

 1. Tüm vatandaşların gönüllü desteğini alarak engellilerin toplumsal hayata katılmalarını kolaylaştırmak, bu yönde gönüllü rehber ailelerin oluşumunu teşvik etmek ve desteklemek,

 

 1. Akademik eğitim ve çalışmalar kapsamında akademisyen ve öğrencilerin merkez müdürlüğünce uygun gördüğü teorik ve uygulama eğitimlerini desteklemek,

 

 1. Tüm bu faaliyet alanlarının gerçekleştirilmesinde engelli bireylerin toplumsal cinsiyet farklılıklarını dikkate almak ve engelli kadınların çoklu ayrımcılık durumlarının giderilmesi için çalışmalar düzenlemek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Birimleri

 

ve Görevleri

 

Merkezin yönetim organları

 

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

 

 1. Müdür,

 

 1. Yönetim Kurulu,

 

 

c) Danışma Kurulu,

 

ç) Müdür yardımcıları.

 

Merkezin çalışma birimleri

 

MADDE 8 – (1) Merkezin çalışma birimleri şunlardır:

 

 1. Sosyal Çalışma Birimi,

 

 1. Psikolojik Hizmet Birimi,

 

 1. Aile Danışma Birimi,

 

ç) Özel Eğitim Birimi,

 

 1. Teşhis, Tedavi ve Rehabilitasyon Birimi,

 

 1. AR-GE Birimi,

 

 1. Yönetim Birimi,

 

 1. Halkla İlişkiler, İletişim ve Tanıtım Birimi, ğ) Fiziksel Çevre Birimi.

 

Müdür

 

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili bölümlerde görevli öğretim üyeleri veya elemanları arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir.

 

 1. Müdüre görevinde yardımcı olmak üzere bir veya iki müdür yardımcısı, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcısı, Müdürün yokluğunda yerine vekâlet eder.

 

Müdürün görevleri

 

MADDE 10 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

 

a) Merkezi temsil etmek ve idari işlerini yürütmek,

 

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak, c) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

 

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun vadeli eylem ve akademik planları ile ilgili Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak ve kabul edilen planları uygulamak,

 

d) Merkezin plan dâhilinde yapacağı bilimsel çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak, çalışma grupları oluşturmak, çalışma ve faaliyetleri yönlendirmek,

 

e) Yurt içi ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak amaca uygun ön çalışmalar yapmak ve ortak projeler geliştirmek,

 

f) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun toplantı gündemlerini belirlemek, Merkezin hazırladığı araştırma, uygulama ve çalışma plan ve projelerini değerlendirilmek üzere Danışma Kuruluna sunmak,

 

g) Gerektiğinde Danışma Kurulunun toplanma önerisini Yönetim Kuruluna sunmak ve Danışma Kurulu toplantılarına ilgilileri davet etmek,

 

ğ) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri yapmak; Üniversite dışındaki her türlü resmi veya özel kurum ve kuruluşlardan ihtiyaç duyulan alan ile ilgili uzman, sağlık, eğitim, idari ve teknik personelin görevlendirilmesi için Rektörlüğe teklifte bulunmak,

 

h) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek,

 

ı) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

 

Yönetim Kurulu

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar arasından Rektör tarafından görevlendirilen sekiz kişi olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun başkanı Müdürdür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden atanabilir. Süresi bitmeden üyelikten ayrılan veya ayrılmış sayılan üyelerin yerine, süreyi doldurmak üzere, yeniden görevlendirme yapılır.

 

 1. Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulunun önereceği adaylar, konuyla ilgilenen akademik ve idari personel arasından tespit edilir.

 

 1. Yönetim Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.

 

Yönetim Kurulunun görevleri

 

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

 1. Merkezin her türlü çalışmaları ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programlarını görüşmek ve karara

 

bağlamak,

 

 1. Müdür tarafından hazırlanan konularda; ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliğine yönelik ön çalışmalar ve ortak proje önerilerini değerlendirerek karara bağlamak, onay gerektirenleri Rektöre sunmak,

 

 1. Danışma Kurulunun toplanmasına karar vermek,

 

ç) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek,

 

d) Yıllık faaliyet raporlarını görüşerek Rektöre sunmak,

 

 

 1. Merkeze bağlı birim ve işletmelerin çalışma usul ve esaslarını belirleyen düzenlemeleri hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

 

Danışma Kurulu

 

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektör veya görevlendireceği bir temsilci, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen sivil toplum kuruluşları ve diğer meslek kuruluşlarının başkanları veya görevlendirecekleri birer temsilci ile Yalova Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Çatışma Çözümleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Girişimcilik ve İşletmecilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi müdürleri ya da görevlendirecekleri birer temsilci, ilgili fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının ilgili anabilim dalları başkanları ile Yükseköğretim Vakfı temsilcisinden oluşur. Vali ve Belediye Başkanı veya görevlendirecekleri temsilcileri de bu toplantılara katılabilirler.

 

(2) Danışma Kurulunun başkanlığı Rektör veya görevlendirdiği rektör yardımcısı tarafından yürütülür.

 

(3) Danışma Kurulu toplantılarına gerekli görülen hallerde; il, bölge ve ülke genelinde hizmet veren sağlık kuruluşlarının temsilcileri, engelliler ile ilgili çalışma ve faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri de davet edilebilir. Danışma Kurulu yılda en az bir defa toplanır. Danışma Kurulunun toplantılarına Müdür ve Yönetim Kurulu üyeleri de katılırlar. Müdürün önerisi üzerine veya doğrudan Yönetim Kurulu, gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, kararlarını toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alır. Toplantıda alınan kararlar istişârî niteliktedir.

 

Danışma Kurulunun görevleri

 

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin hazırladığı her türlü araştırma, eğitim, çalışma ve faaliyet plan ve projelerini değerlendirmek, uygulama ve geliştirilmeleri yönünde önerilerde bulunmaktır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Personel ihtiyacı

 

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, sağlık, eğitim, idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli ihtiyacı, ilgili mevzuat çerçevesinde Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarca karşılanır.

 

Yürürlük

 

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.